İLETİŞİM

Kasap İşyeri Açacaklar İçin Yönetmelik
4.4 (88%) 5 votes

Et teşhiri ve satışı yapacaksanız, belediye ilgili kurumlarından açılışınız esnasında ceza yememeniz için aşağıdaki belediye şartnamesini gözönünde bulundurmanızda fayda vardır.

Perakende Satış Yapan işyerleri ve Uyacakları Emir ve Yasaklar Özel Hükümler

KASAPLAR:

Madde 9 – Kasap dükkanları aşağıdaki hükümlere tabidir.

a. Kasap dükkanları et çeşitlerine göre ayrılacaktır,

(1) Koyun, kuzu, dana ve sığır eti satanlar,

(2) Keçi, oğlak, inanda ve malak eli satanlar,

(3) Domuz eti satanlar.

(4) Kasap dükkanlarında yabancı memleketlerden ithal edilen et satıldığı takdirde satılan etin cin si ile birlikte ithal eti olduğunu belirtir 20×50 ebadında levha asılacaktır. Koyun, kuzu, dana ve sığır eti satanlar da beyaz taban ürerine mavi yazı ile “Dükkanımızda koyun, kuzu. dana ve sığır eti satılır.”

b. Keçi, oğlak, manda ve malak eti satanlar da beyaz taban üzerine kırmızı yazı ile “Dükkanımızda keçi oğlak, manda ve malak etleri satılır.”

c. Domuz eti satanlarda beyaz taban üzerine sarı- yızı ile (Dükkanımızda domuz eti satılır.) seklinde ve en az 20 x 50 cm. ebadında madeni, cam. ahşap veya karton üzerine en az 5 cm. büyüklüğündeki harflerle yazılı levha ları dükkanların vitrinlerine ve halkın kolaylıkla göreceği yerlere asılmış olacaktır.

ç. Kasap dükkanlarında ruhsatlarında belirtilen cinsler dışında 19 diğer etler bulundurulmayacak ve satılmayacaktır. Ancak süt kutusu mevsimi süresince kuzular baş ve sakatatı ile beraber satılabilir. ithal et satanlar Belediyeden izin alacak ve başka cins et satmayacaklardır.

d. Belediye mezbahası tarafından’ damgalanması; etler ile baş, ciğer vs. satılmayacak bunlar lokanta, aşçı, kebapçı dükkanlarında, ziyafetlerde, düğünlerde, resmi ve hususi müesseselerde kullanılmayacak her ne suretle olursa olsun başkalarına yedirilmeyecek bu maksatla depolarda bulundurulmayacak, nakledilmeyecek veya hariç ten Belediye Sının içine sokulmayacaktır.

e. Kasap dükkanlarında kıyma makinesi buluna cak, kıyma müşterilerin gözü önünde hazırlanacaktır. Etler Mezbaha damgası görülmeyecek kadar ufak parçalara ayrılarak bulundurulmayacaktır.

f. Bu yerlerdeki et devamlı olarak buz dolaplarında saklanacaktır.

g. Mezbaha kesilen hayvan etlerinin taşınması için içi galvanizli veya çinko ile döşenmiş her tarafı kapalı hususi kamyonlar veya arabalar kullanılacaktır. Bu araç- larda müteaddit havalandırma menfezleri bulundurulacak ve eller birbirine sıkıştırılmadan üst üste konmadan çen gellerde asılı olarak taşınacaktır. Etler et kamyonu ve ara balarından başka tasıma araçları ile ve açıkta taşınmaya cak ve et taşımasına mahsus araçlarla da etten başka bir madde taşınmayacaktır,

h. Etler cins ve eb’adı Belediyece tayin edilen kağıtlarla satılacaktır. Tartıyı müteakip ayrı bir ambalaj kağıdına sarılarak muntazam bir paket halinde müşteriye verilecektir. Kıyma evvela plastik veya ince yağlı kağıda sarılacaktır.

ı. Kasap dükkanlarında kümes hayvanları aşağıdaki hükümlere uymak şartı ile satılabilir. (I) Bu iş için Belediyeden müsaade alınması mecbur değildir. (2) Bu yerlerde satılacak (tavuk, hindi, ördek vs.) kümes hayvanları kesilmiş, tüyleri yo lunmuş, içleri temizlenmiş, ayaklan hanep mafsalından kesilmiş ve Belediye Mezbahası Belediye Kesik et kanatlı hayvanlar damga mahalli bulunmadığı yerlerde el balık kuru 20 munda damgalanmış olacaktır. Bu dükkan larda canlı kümes hayvanları bulundurulma sı, kesilmesi ve kesilmiş kümes hayvanları nın yolunması içlerinin temizlenmesi yasak tır. (3) Belediye Mezbahası Belediye kesik et, ka nallı hayvanlar damga mahalli bulunmadığı yerlerde et balık kurumunun damgası taşı mayan kesilmiş hayvanların satışı yasaktır. (4) Kümes hayvanları kapalı veya vitrinli buzdolaplannda muhafaza ve teşhir olunacaktır. Etlere tahsis edilmiş dolap, çcngel, raf, vs. kümes hayvanı bulundurulması ve teşhiri ya saktır. (5) Kümes hayvanlarım boyayarak veya şişirerek satışa arz etmek yasaktır, (6) Kümes hayvanlarının içleri temizlendikten sonra yüreği ve karaciğeri ile temizlenmiş taşlıktan temiz selefon veya mumlu kağıtlara sarılmak sureti ile hayvanın içerisine konula caktır. (7) Temizlenmiş kümes hayvanları satılan kasap dükkanlarında av kuşları veya hayvanlarının bulundurulması ve satışı yasaktır. (8) Bu yerlerde yumurta, sucuk, pastırma, yoğurt, tereyağı vs. gibi hayvani menşeli gıda maddelerinin bulundurulması ve satışı yasaktır. (9) Bu yerlerde şehir suyu ve el yıkamak için la vabo bulundurulacaktır. (10) Kümes hayvanlarının önce yağlı ve mumlu kağıda bilahare ambalaj kağıdına sarılarak müşteriye verilmesi mecburidir.

İ. Seyyar kasaplık yasaktır.

j. Bu dükkanların sokak cepheleri sabit cemakanlı olacaktır.

k. Dükkanların tabandan en az l ,5 metre yüksekliğe kadar duvarları mermer, fayans, soğuk ve sıcak su ile yıkanır ve dezenfektan maddeden mütessir olmayan emsali madde ile döşeli olacak mütebaki kısımlar ile tavanı badanalı veya boyalı olacak ve hiçbir tarafında delik deşik bulunmayacaktır.

l. Taban mermer, karosiman. karomozayik veya emsali ile döşeli olacak tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde fosseptiğe bağlı ızgaralı ve sifonlu delik bulunacaktır.

m. Tezgahlar mermer, fayans, emsali bir madde ile döşeli olacak, kütükler ve kıyma makineleri iş haricinde çinko veya paslanmaz kapak ile daima örtülü bulunacaktır. Tezgah altında çinko veya galvanizli saç levhalar-lakaplı.taru aletleri, bıçak, para dolaplarından başka dolap veya çekmece bulunmayacaktır.

n. Artıklar ve çöpler madeni veya plastik, kapaklı çöp kaplarına konacak ve kaplar her gün yıkanarak temizlenecektir.

o. Dolapları örten teller galvanizli veya plastik olacak. tel gözlerinin genişliği iki milimetreyi geçmiyecektir,

ö. Büyük parça ellerin dükkanlardan her hangi bir yere gönderilebilmesı için çinko kaplı ve üzeri örtülü temiz kaplar kullanılacaktır.

p. Dükkanlar her gün yıkanarak tezgah ve kütüklerle kıyma makineleri sodalı ve sabunlu sularla fırçalanarak temizlenecektir.

r. Kasap dükkanlarında .satışa arz edilen etlerin cinsleri ile alış satış fiatını gösteren levha müşterinin görebileceği yere asılacaktır.

s. Çalışan personel beyaz renkli iş elbisesi giyecek ve su geçirmez önlük takacaktır.

ş. Hazır kıyma ve parçalarının et satışları aşağıdaki özel hükümlere tabidir. (1) Hazır kıyma satmak isteyenler Gıda Maddeleri Tüzüğünün 139’ncu maddesine göre Sağlık -Sosyal Yardım Bakanlığından müsaade al mak mecburiyetindedirler. Bu iş için talep edilecek yerin 40 metre karelik kagir binalarda olması şarttır. (2) Parçalanmış et satışından birinci maddede be lirlenen müsaadeyi almış olan yerlerde ayrıca belediyeden müsaade almak şartı ile satılacak tır, (parçalanmış et tabiri bonfile, kuşbaşı, pirzola, büftek gibi satışa hazır vaziyete geti rilmiş et demektir.) (3) Bunlar için günlük et satışına cevap verebilecek kapasitede soğuk hava deposunun bulun ması ve sahasının en az 8 metre kare olması konulacak etlerin metre kareye 100 kg. düşe cek şekilde hesap edilmesi içerisindeki duvarların 22 tavanakadar fayans, zeminin yıkanabilir, köşelerinin yuvarlak direnajlı olması et gövdelerinin asılmasına mahsus çengellerin bulunması, sühunetin 0 ile 2 derece olması ve soğuk odalarda (deposuna) etten başka gıda maddeleri konulmaması gerekmekledir. (4) Ayrıca -10 dereceyi geçmeyen bir et parçala ma odasının bulunması buradaki sühunetin erkondeyşın veya diğer fenni tesisat ile temin edilmesi elektrik ile isler kıyma makinesi ile et parçalamaya yarar kütüklerin bulunması odada sıcak soğuk akar suyun bulunması oda nın kolaylıkla temizlenebilir evsafta duvarları 2 metre fayans, seminin su geçirmez madde den olması direnajının bulunması, pencereleri nin telle kapatılması ve havalandırma tesisleri bulunması icap eder. (5) Kullanılacak bulun kapların paslanmaz, çelik ten olması şarttır. (6) Parçalama veya kıyma haline getirilme, paket leme işlemlerinin veteriner kontrolü altında yapılması ve müessese içerisinde mezbaha damgasını taşımayan et bulundurulmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. (7) Gıda Maddeleri Tüzüğünün hükümleri noter likle mukaveleye bağlanmış serbest çalışan bir veteriner nezareti allında yapılarak sorumlulu ğu üzerine alması şarttır, (8) Parçalanmış veya kıyma halindeki etlerin mutlak surette + 4 derece açık ve kapalı buz dolaplar içerisinde satışa arz edilmesi gerekmektedir. (9) Ambalaj için kullanılacak malzemelerin etin evsafını bozmayacak sağlığa zararsız ve sızın tı bırakmayacak cinsten olması icap eder. (10) Et işlerinde çalıştırılacak personelin tam sıh hatli temiz giyinmiş olması sağlık cüzdanları nın bulunması şarttır. (11) Tesisin tümü 40 metre kareden aşağı olamaz, binanın kagir olması ve bütün hijyenik şartlar haiz olması icap eder, haizicap etmekle bera ber ruhsatla belirlenen şartların hiçbir zaman bozulmaması gerekmektedir. (12) Hazır kıyma ve parçalanmış et satışlarını ya pan yerler yalnız et satışlarına inhisar ettirildi ği gibi gıda pazarlarında market ve süper mar ketlerde yapılabilir. Soğuk depoları ile et par 23 çalama ve kıyma yapma yerleri yukarıda be lirtilen sahadan küçük olamaz. (13) Hazır kıyma satışı müsaadesi alınan yerlerde belediye zabıta yönetmeliğine uymak ve ayrı olarak açık veya kapalı buzdolaplarında mu hafaza edilmek şartıyle kesilmiş tavuk eti de satılabilir. (14) Gerek depolarda ve gerekse parçalama yerle rinde veya vitrinlerdeki parçalanmış etlerin ve hazır kıymaların vasıflan gıda maddeleri ile bu yönetmelik hükümleri ihtiva edecektir. (15) Bu iş yerlerinde etler müşterinin girdiği kapı dan girmeyecek ayrı bir kapıdan soğuk hava deposuna konacaktır. (16) işçilerin soyunma yerleri kapalı yerde olacak ayrıca W.C. bulunacaktır.

Kasap İşyeri Açacaklar İçin Yönetmelik
WhatsApp chat